Nordlangeland pastorat
 

Hou præstegård

 

Nordlangeland pastorat

Da Stig Munch blev ansat i Hou og Stoense sogne i 1971, havde der netop fundet en pastorats-omlægning sted, der medførte, at der blev to færre præster på Nordlangeland. Ved pastorats-omlægningen i 1990 blev der en præst mindre på Nordlangeland. Nu er der kommet endnu en pastoratsomlægning, der denne gang ikke har medført færre præster men derimod burde medføre en styrkelse af det kirkelige liv på Nordlangeland..
Tullebølle-Tranekær-Bøstrup pastorat og Hou-Stoense-Snøde pastorat er den 1. juni blevet sammenlagt til ét pastorat kaldet Nordlangeland pastorat.

I et brev af 14. maj 2012 til menighedsrådene i Tullebølle, Tranekær, Bøstrup, Hou, Stoense og Snøde sogne skriver biskoppen over Fyens Stift Kresten Drejergaard:
Endelig omdannelse af Tullebølle-Tranekær-Bøstrup og Hou-Stoense-Snøde pastorater.
Ved fremsendelse af kopi af referater fra pastoratrådsmøder fra henholdsvis Tullebølle-Tranekær-Bøstrup pastorat den 28. februar 2012 og Hou-Stoense-Snøde pastorat den 15. februar 2012 har begge pastoratråd udtrykt ønske om, at der gives tilladelse til, at de to pastorat sammenlægges til et pastorat med to sognepræster og to pastoratråd.
I sin henvendelse af 6. marts 2012 anbefaler provsten for Langeland-Ærø provsti en sammenlægning af de to pastorater.
Jeg kan nu oplyse menighedsrådene og sognepræsterne om, at det er besluttet at foretage den endelige omdannelse til et fælles Nordlangeland pastorat med virkning fra den 1. juni 2012.

 Med venlig hilsen
Kresten Drejergaard

 

Ændringen medfører blandet andet:
*  At der fortsat er to præster på Nordlangeland, og at alle sogne på Nordlangeland nu har to præster.
*  At stillingen som kirkebogsførende sognepræst for Nordlangeland pastorat besættes med hidtilværende sognepræst i Tullebølle-Tranekær-Bøstrup Torben Poulsen med bopæl i Tullebølle.
*  Det betyder, at personregistrering på Nordlangeland primært finder sted på den computer, der står i præstegården i Tullebølle.
*  At sognepræst Stig Andreas Munchs efterfølger ansættes som sognepræst i Nordlangeland pastorat med bopæl i Hou sogn.
*  At Tullebølle bliver hovedsogn, fordi sognet er Langelands næststørste og er markant større end de øvrige sogne i pastoratet. “Hovedsogn” betyder ikke andet end, at menighedsrådsformanden i Tullebølle tager initiativ til fælles møder for alle seks sogne og leder møderne.
 
Pastorater kommer og går. Sidst der blev ændret på pastoratgrænserne var i 1990. Da forsvandt præste-embedet i Bøstrup, og der blev skabt to pastorater med hver tre sogne. Denne gang er grænserne ændret, men der er lige så mange præster som før.
 
Den ledige stilling i Nordlangeland pastorat har været opslået. Forhåbentlig er der ansat en ny præst den 1. oktober, og der vil være præsteindsættelse søndag den 7. oktober i Hou kirke kl. 10.00 og i Tullebølle kirke kl. 14.00.
 

Færre menighedsråd

De seks menighedsråd har besluttet, at efter menighedsrådsvalget skal der kun være to menighedsråd i Nordlangeland pastorat.
Hou, Stoense og Snøde sammenlægges til et fælles menighedsråd med 12 medlemmer, hvor fordelingen af medlemmer bliver fem fra Hou, tre fra Stoense og fire fra Snøde.
Tullebølle, Tranekær og Bøstrup sammenlægges til et fælles menighedsråd med 11 medlemmer, hvor fordelingen bliver fem fra Tullebølle, tre fra Tranekær og tre fra Bøstrup.
Lav din egen hjemmeside med mono.net